เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Mamy Booking - Blog

บริษัท หม่ามี๊ บุ๊คกิ้ง จำกัด ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA)ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับและดูแลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในโครงการ แพลตฟอร์มเจาะตลาดนักท่องเที่ยวออนไลน์ Mamy Booking(รหัสโครงการ EP-61-0129) ตามโครงการ DEPA Digital Startup Fund หรือมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล ในระยะการก่อตั้งธุรกิจ S2 ไม่เกิน 3ปี เป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท มีอายุโครงการ 12 เดือน โดยที่เงินทุนจะถูกนำไปใช้เพื่อการ พัฒนาและต่อยอด แพลตฟอร์ม www.mamybooking.com ให้ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากขึ้น รวมไปถึงเป็นเงินทุนเวียนในช่วงเริ่มต้นด้วย

 

ทางบริษัท หม่ามี๊ บุ๊คกิ้ง จำกัด ขอขอบพระคุณสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่งที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจ Startup และ TravelTech ที่เป็นส่วนช่วยสร้างเม็ดเงินจำนวนมหาศาลให้หมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยและที่ได้ให้โอกาส มอบความไว้วางใจให้กับพวกเราด้วยคะ